20 de julio de 2010


Unn pooqiitoo de Mii'

3
Hoollaaa:) pss Me llamoo Bren' & tengoo 16 aañoos.
Soy Unaa niña super BuueenPllaan' & suuper siinnceerraa sieempre & cuuaando tu lo seas cnn Migoo'. 
No pueedoo deeciir qee soy peerfeectaa pqq la vdd Comeetoo muchoos errorress! Peroo sii pueedoo deeciir qee soy unicaa..
Me Kaggaaan las perrsoonnas Hypocriittas, Mentiroossass, Prras Maamoonnas ettccettcc ' .Noo Guaarrdoo renkoorr , Ni Odio a Naadiiee ppuueedes haacermme MIL' Mamaddas & siempre te Voy A perdoonnaar aunqee noo qiieerraa .
(PPEROO obvio no abuuseeess)
Miii siiempree teee AmaaarraaMIL' Aunqee tuu lo Lastiimmees! Perro no sppress qee t TrraatteeBN ' sii Tuu no lo Hacces!!
Ay pperrsoonnas muuy IMPORTTAANTTEEES' Enn mii viiddaaa ( cm mi familiia Mis amiiggass ettc )& Reeaalmmentte Soyy BFF asii qeee noo te mmeettas cn ellass pqq tjj sii Sakkrras Mi Enojoo!
Trres Virtuudees : Amooroosaaa, Compprensivvaa & Amiigablee !

Trrees Deffectooss : Celoosaa, Impulsiivvaa & Enoojoonnaaa !

Amoo Milles & Milles dee coossas cm :
Canntaarr & baaillaar hhaastta Arttaartte!
Passarr hooras en Sttarbuuckks
irr all gym
loos Ariizoonnaa Saanndiiaa
Mojjjaarmmee enn la lluviiaa
Coontarr strreellaas
Haacer pijjammadass
Juuggar fuutt
Compprarr MIL' dee coosass Roosiittas
Haaccer Nuueevoos Amiigooss
Pllaatiikar cn mis beestiiees
Veere MIL' dee peeliiculass
Reemoojjaarr miss oreeoo en llechii
Quee me abrraazeenn 
Quee mee hagan reiir MIL'
Viiviirmeellaa en Msn
Oiir musiika haastta Doormiirmee!
Hacerr Baaboossaddas!
ettcettc .. pperoo lo mas importtanttee es qee .. aamoooo CON TDOO mii ..mii viidaaa , Laaa amoo tal & cmm es & mmee valle qee a ti noo t guussttee =). Noo neccesiitoo naaddaa mmass pparra ser feeliizz pqq yya lo ssooyy!!
Noo voy a kmbiar nd solo pq a tii noo t gustee cmm soyy que te qede cllaaroo!

.. No pueedoo deciir qee soyy 100% madirraa peroo lo Inteentoo! sii obvio eh! criitiikadoo a muchaa genttee qiien nO? perroo Es algoo qee iinteentoo caambiiar pqq Legaal es muuy maaloo! $

Loo qee mass odioo en lla viiddaa soon las Menntirras & qee mmee qiieras ver lla karra de Idioottaa! %
Oddioo qee mee Lasstiimmes & Odioo lasstiimarr a laa ggenttee , ( Aveecces Lasstiimoo a lss pprsoonas qee qiieroo, & mmee siientoo de lla Shiitt cuuaandoo lo haagoo! )
Odiioo qee tte haggas ppaasa por mi amiggaa & mee criitiiqes a miis spalddass ... siinoo te caiigo bnn pss ex's ignnrrame & siige cn tuu viidaa!
Odioo qee tee mmeetas en mii vidaa'
( hhagass loo qee haggas & diigas lo qee diigass nuncaa dejjaree de seer feeliiz :) asii qee ahoorratte llaa moolestiia )
Odioo qe mee Griitten
Odiioo qee noo mee escchucheen!

Peeroo auunqee ODIIEE' milles dee coossas puuedees str seguuroo qee nunkka Odiiaree aa unnaa pprsoonaa auunqee diigaa qee Odiio a alguiieenn en vd noo loo siientoo Noo ppueddeoo odiiar aunqee quiiera!

Puuede qee mmee importte muuchoo loo qee diigaan de mii , perroo cuuandoo lo pnnsoo bnn mee kkagoo dee riisa all ver cuaantoo tmpoo de tuu diia inveerttiistee paraa buuskr algoo cn qee mollestarmmee :) hahahaha ccadda ves qee mee critiikas piiensoo en tdoo lla envidiia qee mee tiienees & esoo mee hacee lla prsonaa mas feeliz ddel Mundoo!

Peerroo loo qee mass Qiieroo esqee mee conooscaann tal & cmoo soyy noo porr loo qee diceen dee MII :)

okokk yya mee insppiree jajaja crreo qee fuee muuyy intteensoo mi about mme perro es lla vddd =) Sii noo leess guustoo como soy pss ya valiieroon solo pprdierron su tiiempoo leeyndoo stoo jajaja!
Diissfruutteenn suu viidaa & seeaann ooriiginaalees porffaa ! mmee vaallee qee mee copies pperoo noo tann descarradammennte vava? CUIIDEENNSEE MIL'' Unn bessoo  lossQiieroo'

bY : Bren'

3 notitas♥:

Anónimo dijo...

¡¡Hola!!! linda entrada
Espero publiques pronto

Saludos.

Angy dijo...

me gusto tu entrada muy bien!!! publiques pronto,besos
http://wwwangysspot.blogspot.com

Anónimo dijo...

Hola mi nombre es Ana vi tu blogs y me llamo la atención lo interesante del contenido y el diseño, soy aficionada a las webs y blogs, tengo varias y quería ver la posibilidad de colocar tu sitio en mi blog a la vez pedirte que hagas lo mismo. Así nos ayudaremos a promocionarnos. Espero puedas y avisame si te interesa para enviarte mis webs.

Gracias.